તમાકુ અને ગુટખા – મોતને આમંત્રણ

તમાકુની પડીકીઓ : જીવતા મોતને આમંત્રણ એક યુવાન ડૉક્ટરને બતાવવા આવે છે. એની ભૂખ મરી ગઇ છે અને જીભ સ્વાદહીન બની ગઇ છે. ડૉક્ટર એના મોંની અંદરના ભાગોને તપાસવા માટે મોં ખુલ્લું કરવા કહે છે, પણ એ પોતાનું જડબું પૂરેપૂરું ખોલી શકતો નથી. એમાં એની નાની આંગળી દાખલ થઇ શકે…

Continue reading

Heat Stroke (ગરમી તથા લૂ)

એપ્રિલ-મે મહિનો આવે અને ઉનાળાની ગરમીનો પરચો જોવા મળે. બળબળતા બપોરમાં મોટેરાંઓને કામ માટે તડકામાં ફરવું પડે, છોકરાઓ પણ તડકામાં રમે તેથી ગરમી તથા લૂ લાગે. લૂને કારણે ઝાડા-ઉલટી થાય, તાવ આવે, ક્યારેક વ્યક્તિ મૃત્યુ પણ પામે. ગરમી તથા લૂને કારણે કેવી કેવી તકલીફો થાય તથા તેની સારવારમાં શું કાળજી…

Continue reading

ઝાડા-ઊલટી-કોલેરા (Cholera)

કોલેરા એ જોખમી રોગ છે તથા તે મૃત્યુ પણ નોતરી શકે છે. ઝાડા-ઊલટી-કોલેરાના કારણો : ઝાડા-ઊલટી તથા કોલેરા સૂક્ષ્મ જીવોથી થતાં રોગ છે. નરી આંખે ન દેખાય તેવા અસંખ્ય સૂક્ષ્મ જીવો માણસનાં મળમાં હોય છે. ચોમાસામાં ગંદકીને કારણે આવા સૂક્ષ્મ જીવો પીવાનાં પાણી કે ખોરાકમાં ભળે અને ખોરાક-પાણીને દૂષિત કરે…

Continue reading

Living a Healthy Lifestyle

Adapting to a healthy and natural lifestyle requires adapting to a natural and balanced diet and eating habits, correct exercise regimen, regularizing daily routines, giving up harmful and unnecessary habits, taking adequate rest and relaxation, improving the mental attitude, attaining to a higher level of awareness and reducing dependency on…

Continue reading